فایل های دسته بندی ادبیات - صفحه 1

تحقیق دستور زبان ترکی آذربایجانی

زﺑﺎن اﻣﺮوزي ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن، آﻪ در ﮔﺮوﻩ ﺑﻨﺪي زﺑﺎﻧﻬﺎ و آﺘﺐ داﻳﺮﻩ اﻟﻤﻌﺎرف از ﺁن ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ ﻧﺎ ﺁذرﺑﺎﻳﺠـﺎﻧﻲ زﺑﺎن ﺁذري و ﺗﺮآﻲ ﺁذري ﻧﺎم ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ، ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻲ اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد، آﻪ اﻣﺮوزﻩ اآﺜﺮﻳﺖ ﺑﺰرگ ﺳﻜﻨﻪ ﻣﺤﺪودﻩ اي آﻪ از ﻧﻈﺮ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ ﻧﺎم ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺑﺮ ﺧﻮد دارد، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤ

قیمت : 33,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق دﺳﺘﻮر ﺧﻂ فارسی

ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺧﻂ ﭼﻬﺮۀ ﻫﻤﺎن ﻣﮑﺘﻮب زﺑﺎن اﺳﺖ و ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ زﺑﺎن از ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪی زﺑﺎن » ِ ﺑﻪ ﻧﺎم « دﺳﺘﻮر ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺧﻂ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺮو اﺻﻮل و ﺿﻮاﺑﻄﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع آن اﺻﻮل و ﺿﻮاﺑﻂ را « دﺳﺘﻮرﺧﻂ » ﻧﺎﻣﯿﺪهاﯾﻢ. اﺳﺎﺳﯽِ ﻗﺎﻧﻮن ِ اﺻﻞ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ِ ﻓﺎرﺳﯽ، ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ّ ﻣﺎ

قیمت : 32,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق يغما، شاعر خشتمال نيشابوري

من يكي كارگر بيل به دستم ، بر من نام شاعر مگذاريد و حرامم مكنيد بيش از 10 سال است كه يغما در نيشابور زندگي نمي كند و در هيچ جاي ديگر اين دنيا هم زندگي نمي كند . امروز اگر بخواهي او را ببيني با تمام كوشش نبوغ بشري ، باز هم كار به جايي نمي رسد . يغما 1

قیمت : 33,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق نقد و بررسی ادبیات و ادیبان

پيشگفتار اين مطالعات دير انجام كه با ادبيات معاصر امريكا آغاز شد طولي نكشيد كه سر زندگي اصالت و توانايي اين ادبيات ،همه حواسم را به خود مشغول داشت . فاكنر ،اونيل و همينگوي نويسندگان ژرف انديش و قدرتمندي بودند كه مقام رمان و نمايش امريكا را تا حد رمان

قیمت : 34,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق نقد و تحليل آرا ادبي غربي‌ ها

چكيده در تعريف واژه ي ادبيات، ماهيت، فوايد و نقش آن در زندگي بشر و نيز در حوزه ها و كاركردهاي عملي آن، از قديمترين زمان تاكنون مباحث گوناگوني صورت گرفته است؛ برخي آنرا به مفهوم اخلاقي و برخي در معاني ادبي و عده اي نيز به هر دو مفهوم اخلاقي و ادبي آن

قیمت : 31,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق صنم مولوی و حافظ

. « ایرج که همان ارتا یا- اِ ر ِ ز- باشد » درشاهنامه ، بیان « پیکریابی ِ مهر» است که بدون آن ، « داد »، که در فریدون، پیکر به خود گرفته ، واقعیت نمی یابد . بدینسان ، « مهر» درفرهنگ سیاسی ایران ، افزوده بر « داد» که درمیان همه ملل باید باشد ، به ویژه

قیمت : 31,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق منوچهری

منوچهری در شعرهایش از سجع متوازی واستعاره و تشبیه و جناس زائد و غیره استفاده کرده است. در صفت بهار و مدح ابوالحسن نوبهار آمد و آورد گل و یاسمنا باغ همچون تبت و راغ بسان عدنا سجع متوازی آسمان خیمه زد از بیرم و دیبای كبود میخ آن خیمه ستاك سمن و نسترنا

قیمت : 55,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق مفاهیم رند و رندى در غزل حافظ

این داستان ساختگى یا واقعى را اگر نه همه دست‏كم خیلى‏ها شنیده‏ اند. به طور مقدمه عرض كنم كه حاج‏ میرزا آقاسى‏ علاقه مفرطى به آبادانى داشت و آن‏طور كه خانم ناطق در كتابى راجع به او نشان مى‏دهد،بخش اعظم املاك خالصه دولتى ایران مرهون كوشش‏هاى خستگى‏ نا

قیمت : 32,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق گویش و لهجه‌ های زبان فارسی

مقدمه گویشی که در حال حاضر کلیمیان ایران به آن صحبت می‏کنند از جملۀ گویشهای ایرانی است که جزو دستۀ گویشهای مرکزی ایران به شمار می‏رود. این گویش امروزه در شهرهای اصفهان، همدان، کاشان، یزد، بروجرد و چند شهر دیگر ایران و نیز در نقاطی در خارج از ایران،

قیمت : 31,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5قبلی · بعدی