فایل های دسته بندی تاریخ - صفحه 1

تحقیق هندسه نااقليدسى و نسبيت عام انیشتين

در قرن نوزدهم دو رياضيدان بزرگ به نام «لباچفسكى» و «ريمان» دو نظام هندسى را صورت بندى كردند كه هندسه را از سيطره اقليدس خارج مى كرد. صورت بندى «اقليدس» از هندسه تا قرن نوزدهم پررونق ترين كالاى فكرى بود و پنداشته مى شد كه نظام اقليدس يگانه نظامى است ك

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ، ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺨﺼﻮص ﻓﺮﻋﻮن

ﻧﺎم ﻣﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺳﯿﻨﻮﻫﻪ اﺳﺖ و ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺮای ﻣﺪح ﺧﺪاﯾﺎن ﻧﻤﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢزﯾﺮا ازﺧﺪاﯾﺎن ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه ام. ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺮای ﻣﺪح ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﻧﻤﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ زﯾﺮا از ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آﻣﺪه ام. ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺧـﻮدم ﻣـﯽ ﻧﻮﯾـﺴﻢ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﭘﺎداش ﺑ

قیمت : 39,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق انوشه انصاری، اولین فضانورد ایرانی

ﺷﮑﻞ روﻧﺪﮔﯿﺮی ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻫﻮاﻓﻀﺎ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﻓﻀﺎ در ﮐﺸﻮر رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری ﻫﻮاﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺳﺮﻣﻨﺸﺄ ﺗﺤﻮﻻت زﯾﺎدی در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮐﺸﻮر ﺑﻮدهاﺳﺖ . رﺷﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﻮاﻓﻀﺎﯾﯽ، ﻓﻨﻮن ﺗﻌﻤﯿﺮات و ﻧﮕﻬﺪاری وﺳﺎﯾﻞ ﭘﺮﻧﺪه، و ﺗﺄﺳﯿﺲ رﺷﺘﻪ ﻫﻮا ﻫ

قیمت : 33,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق نگرانى هاي من- سخنراني احمد شاملو در دانشگاه كاليفرنيا بركلي

مقدمه احمد شاملو شاعر بزرگ معاصر ايران در ماه آوريل 1990 (1369) در آمريكا ميهمان مركز پژوهش و تحليل مسائل ايران (سيرا) بود و در هشتمين كنفرانس اين مركز در دانشگاه كاليفرنيا، بركلى سخنرانى كرد. كتابى كه در دست داريد متن كامل اين سخنرانى است.

قیمت : 32,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق ناصرالدین شاه

ناصرالدين شاه، روز جمعه هفدهم ذي‌القعده سال 1313 ه.ق در بقعه حضرت عبدالعظيم به ضرب گلوله ميرزا رضا كرماني كشته شد. امين‌السلطان صدراعظم ناصرالدين شاه به وسيله كلنل كاساكوفسكي رييس سواران قزاق امنيت پايتخت را حفظ كرد و مراتب را به سفراي روس و انگليس و

قیمت : 33,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق مهانداس كارامچاند گاندی

یك رهبر بزرگ روحانی وسیاسی جنبش استقلال هند بود. وی مبتكر Wikisource]] [۱] "]]ساتیاگراها[[" طرح مقاومت توده ها بود كه شیوه عدم تبعیت از قانون را معرفی نمود و آهیمسا (]]پرهیز از خشونت[[) را بعنوان مبنای كارمبارزه خویش قرار داد؛ این شیوه مبارزه به یكی

قیمت : 31,700 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق کوشیار پارسی

اوسامو دازایی هنوزهم مدرن ترین و محبوب ترین نویسنده ی ژاپن به شمار می آید. حتا رنگین نامه های ژاپن هنوز از او می نویسند و افسانه هایی درباره ش می بافند نظیر افسانه بافی رنگین نامه های غرب درباره ی الویس پریسلی. دازایی شاعرانه نمی نوشت. از نور ِ ماه

قیمت : 31,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق مشاهیر در نیشابور

ابوسعيد محمد بن سرخ نيشابوري نام وي به عنوان استاد نظامي عروضي در تاريخ آمده است و از وي با عناوين فاضل و دانشمند ياد كرده اند كه شاگرد و مريد ابوالهيثم (احمد بن حسن جرجاني) بود. در سياق التاريخ آمده كه او شعر نيز مي گفته و در اواخر قرن پنجم در نيشاب

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق وصيت نامه سياسى و الهى امام خمینی

و بعد اين جانب مناسب مى دانم كه شمه كوتاه و قاصر در باب ثقليـن تذكر دهم ، نه از حيث مقامات غيبى و معنوى و عرفانى كه قلـم مثل منـى عاجز است از جسارت در مرتبه اى كه عرفان آن بـر تمام دأره وجـود از ملك تا ملكـوت اعلى و از آنجا تا لاهـوت و آنچه در فهم مـ

قیمت : 32,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6قبلی · بعدی