فایل های دسته بندی سیاست و علوم سیاسی - صفحه 1

جزوه اندیشه هاي سیاسی غرب، ایران و اسلام (بخش دوم)

این جزوه جز منابع آمادگی آزمون دکترا رشته علوم سیاسی می باشد که به طور کامل، به همراه مجموعه تست ها و با پاسخ های تشریحی ارائه شده است .

قیمت : 53,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه جامعه شناسی سیاسی غرب و ایران رشته علوم سیاسی

این جزوه جز منابع آمادگی آزمون دکترا رشته علوم سیاسی می باشد که به طور کامل، به همراه مجموعه تست ها و با پاسخ های تشریحی ارائه شده است .

قیمت : 53,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه زبان تخصصی رﺷﺘﻪ علوم سیاسی

این جزوه جز منابع آمادگی آزمون دکترا رشته علوم سیاسی می باشد که به طور کامل، به همراه مجموعه تست ها و با پاسخ های تشریحی ارائه شده است .

قیمت : 53,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه مسائل سیاسی و اقتصادي جهان سوم (بخش دوم)

این جزوه جز منابع آمادگی آزمون دکترا رﺷﺘﻪ علوم سیاسی می باشد که به طور کامل، به همراه مجموعه تست ها و با پاسخ های تشریحی ارائه شده است .

قیمت : 37,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه مسائل سیاسی و اقتصادي جهان سوم (بخش اول)

این جزوه جز منابع آمادگی آزمون دکترا رﺷﺘﻪ علوم سیاسی می باشد که به طور کامل، به همراه مجموعه تست ها و با پاسخ های تشریحی ارائه شده است .

قیمت : 53,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل