فایل های دسته بندی بهداشت عمومی - صفحه 1

جزوه تکنولوژي آموزشی

این جزوه جز منابع آمادگی آزمون دکتری سراسری رشته آموزش بهداشت می باشد که به طور کامل، به همراه مجموعه تست ها و با پاسخ های تشریحی ارائه شده است .

قیمت : 32,080 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه جامعه شناسی پزشکی

این جزوه جز منابع آمادگی آزمون دکتری سراسری رشته آموزش بهداشت می باشد که به طور کامل، به همراه مجموعه تست ها و با پاسخ های تشریحی ارائه شده است .

قیمت : 53,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آمارحیاتی (قسمت دوم)

این جزوه جز منابع آمادگی آزمون دکتری سراسری رشته آموزش بهداشت می باشد که به طور کامل، به همراه مجموعه تست ها و با پاسخ های تشریحی ارائه شده است .

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آمارحیاتی (قسمت اول)

این جزوه جز منابع آمادگی آزمون دکتری سراسری رشته آموزش بهداشت می باشد که به طور کامل، به همراه مجموعه تست ها و با پاسخ های تشریحی ارائه شده است .

قیمت : 38,080 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه اصول و فلسفه بهداشت (قسمت سوم)

این جزوه جز منابع آمادگی آزمون دکتری سراسری رشته آموزش بهداشت می باشد که به طور کامل، به همراه مجموعه تست ها و با پاسخ های تشریحی ارائه شده است .

قیمت : 31,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه اصول و فلسفه بهداشت (قسمت دوم)

این جزوه جز منابع آمادگی آزمون دکتری سراسری رشته آموزش بهداشت می باشد که به طور کامل، به همراه مجموعه تست ها و با پاسخ های تشریحی ارائه شده است.

قیمت : 31,600 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه اصول و فلسفه بهداشت (قسمت اول)

این جزوه جز منابع آمادگی آزمون دکتری سراسری رشته آموزش بهداشت می باشد که به طور کامل، به همراه مجموعه تست ها و با پاسخ های تشریحی ارائه شده است.

قیمت : 37,600 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل