فایل های دسته بندی تغذیه - صفحه 1

جزوه مجموعه تست رشته تغذیه

این جزوه جز منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته تغذیه می باشد که به طور کامل، به همراه مجموعه تست ها و با پاسخ های تشریحی ارائه شده است .

قیمت : 45,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه بیوشیمی (بخش دوم)

این جزوه جز منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته تغذیه می باشد که به طور کامل، به همراه مجموعه تست ها و با پاسخ های تشریحی ارائه شده است .

قیمت : 45,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه بیوشیمی (بخش اول)

این جزوه جز منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته تغذیه می باشد که به طور کامل، به همراه مجموعه تست ها و با پاسخ های تشریحی ارائه شده است .

قیمت : 53,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه فیزیولوژي (قسمت دوم)

این جزوه جز منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته تغذیه می باشد که به طور کامل، به همراه مجموعه تست ها و با پاسخ های تشریحی ارائه شده است .

قیمت : 36,400 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه فیزیولوژي (قسمت اول)

این جزوه جز منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته تغذیه می باشد که به طور کامل، به همراه مجموعه تست ها و با پاسخ های تشریحی ارائه شده است .

قیمت : 60,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه تغذیه (بخش دوم)

این جزوه جز منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته تغذیه می باشد که به طور کامل، به همراه مجموعه تست ها و با پاسخ های تشریحی ارائه شده است .

قیمت : 36,400 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه تغذیه (بخش اول)

این جزوه جز منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته تغذیه می باشد که به طور کامل، به همراه مجموعه تست ها و با پاسخ های تشریحی ارائه شده است .

قیمت : 38,080 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه زبان پزشکی (قسمت اول)

این جزوه جز منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته تغذیه می باشد که به طور کامل، به همراه مجموعه تست ها و با پاسخ های تشریحی ارائه شده است .

قیمت : 39,400 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل