فایل های دسته بندی مدیریت استراتژی - صفحه 1

تحقیق استراتژي سه جانبه، يك روش جديد براي تدوين استراتژي

چكيده مديران، مشاوران و كارشناسان برنامه ريز، همواره در جست وجوي روشهاي موثرتري براي تدوين استراتژي هستند. روشهايي كه در صورت به كارگيري، نتايج بهتر و ملموس تري را به همراه داشته باشد. اين جست وجو از سوي محققان، انديشمندان و مراكز آكادميك، باارائه م

قیمت : 31,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل