فایل های دسته بندی مهندسی معماری - صفحه 1

پاورپوینت پروژه چناران

فعاليت های پروژه چناران به 3بخش عمده زير تقسيم مي شود: ) ساختمان های توليد و اداری 2) تاسيسات مکانيکي 3) تاسيسات برقی 4) انبارها مزایا: 1) استفاده از ساندويچ پانل به جای ديوار آجری cm35 2) پيش ساخته بودن 3) عايق بودن ( عايق حرارتي )

قیمت : 34,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت معماری روم

قدرت روم که پس از اتروسکها بر ایتالیا حاکم و جانشین ایشان شد. اقوام ستیزه ایتالیا را مطیع حکومت واحد روم گردانیده و سرانجام ملتهای اروپای غربی و مدیترانه و خاور نزدیک را در زیر پرچم امپراطور روم گرد آورد .که به گفته مورخ بزرگ روم « انقلابی پدید آورد

قیمت : 33,450 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت طرح درس جامعه شناسی کار و بیکاری

موضوعات عمومی در جامعه شناسی کار و بیکاری صعود و افول جامعه شناسی کار: مسائل انقلاب صنعتی، در مقابل مسائل جهانی شدن معنای کار، ماهیت بازارهای اقتصادی : ساخت بازار کار و مقایسه آن با سایر بازارها روندها در نظام اشتغال تقسیم کار و وابستگی اقتصادی (نظا

قیمت : 31,250 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی (پرورش ماهی قزل‌آلا)

با افزایش روز افزون جمعیت و نیاز به غذا و مواد پروتئینی ، جایگاه تولید و پرورش ماهی در آبهای داخلی و بهره برداری بهینه از منابع آبی در دسترس روز به روز آشكارتر می‌شود. اهمیت این موضوع با توجه به نقش مصرف گوشت ماهی در تامین سلامت افراد و ...

قیمت : 30,450 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه تاریخ شهر و شهر سازی در جهان

زﻧﺪ دﻛﺘﺮ ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﻋﺎﻣﺮي و ﻣﻬﻨﺪس ﺻﺎﺑﺮدوﻟﺖ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺗﻤﺪن ﻳﻮﻧﺎن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﻬﺮي ﻳﻮﻧﺎن ﺷﻬﺮﺳﺎزي اﻧﺘﻈﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻴﻠﺘﻮس ﭘﺮﻳﻨﻪ آﺗﻦ : رﺷﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﻬﺮﺳﺎزي روﻣﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮم ﺷﻬﺮي ﺷﻬﺮﺳﺎزي دوره اﻣﭙﺮاﻃﻮري روم ﭘﻤﭙﻴﻲ اوﺳﺘﻴﺎ ﺗﻴﻤﮕﺎد آﮔﻮﺳﺘﺎ ﺗﺮوروم

قیمت : 53,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه اﺻﻮل و ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻨﻈﺮه و ﭼﺸﻢاﻧﺪاز

اﻧﺴﺎن در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﻤﻮاره درﺻﺪد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻮد ﺑﻮده ﺗﻼش ﻛﺮده ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ ارﺗﺒﺎط ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺮﻗـﺮار ﻛﻨـﺪ . ﻫﺮﭼﻨـﺪ در اﻳـﻦ راه ﺑـﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﺳﺒﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻴﺰ ﮔﺸﺘﻪ وﻟﻲ در ﻛـﻞ ﺗـﺎ ﺣـﺪودي ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺳﻴﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

قیمت : 36,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق هندسه مناظر و مرایا

ﻓﻨﻲ ، ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ و ﻣﻬﺎرﺗﻲ آن ، ﻋﻠﻢ ﻣﻨﺎﻇﺮ و ﻣﺮاﻳﺎ زﺑﺎن ﺑﻴﺎﻧﻲ وﻳﮋه اي دارد ﻛﻪ ﺷﻜﻞ و ﻓﺮم را در ﻗﺎﻟﺒﻲ زﻳﺒﺎ و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻲ و روﻧﺪ رﺷﺪ و ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻳﻦ داﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻫﻨﺮ و ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻣﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق توﺳﻌﻪ ﺑﻨﺎی لندن Moor House

ﺳﺎﺧﺖ دار ﺷﻤﻊ هﺎﯼ ﻏﻼف دار ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺮوﺗﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﻋﻤﻴﻖ در ﻟﻨﺪن ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻳﮏ اﺑﻌﺎد ، ﮐﺎر ﻡﻬﻢ ﺑﻮد ٨۵ m اﻡﺎ اﻧﺠﺎم دادن اﻳﻦ ﮐﺎر در ﺳﺎﻳﺖ ﻡﺮﮐﺰﯼ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ۵٣m در و ﻋﻤﻖ ﺑﻮد ٣٫۵m زﻳﺮ ﺳﻄﺢ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻳﮏ ﻋﻤﻞ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ .

قیمت : 33,250 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق نقشه كشي صنعتي در محيط Drawing

در تمرين عملي اين فصل چگونگي تهيه نقشه هاي دو بعدي از تنادهاي مختلف يك قطعه را تجربه خواهيد كرد. علاوه بر اين اضافه كردن جزئياتي از نظير اندازه گيريها، تلرانس گذاريهاي هندسي و ديگر نمادهاي متداول در نقشه كشي صنعتي را به اين نقشه ها خواهيد آموخت.

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی