فایل های دسته بندی مهندسی عمران - صفحه 1

تحقیق ریخته گری مداوم (مداوم ریزی)

مقدمه ریخته گری شمش ها به طریقه تکباری از نظر مشخصات متالوژیکی ، تکنولوژیکی و تولیدی دارای نارسایی ها و نقایص عمده ای است که تبدیل شرایط انجماد و افزایش کمیت و کیفیت تولیدی را ایجاب می نماید و در هر یک از شاخه های متالورژی آهنی و غیر آهنی ،

قیمت : 31,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق موتور ماشین

ماشین هر وسیله مکانیکی یا وسیله الکتریکی است، که با انتقال یا اصلاح انرژی ، انسان را در انجام کارهایش ، یا در بهتر انجام شدن کارهایش یاری دهد، یا خود آنها را انجام می‌دهد. ساز و کارها و ماشینهای مکانیکی ، حتی قبل از آن که اطلاعات مکتوبی در دسترس باش

قیمت : 32,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه راهسازی

ﻛﻤﺮﺑﻨﺪي ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮي ﺑﺼﻮرت ﺑﺰرﮔﺮاه ﭼﻬﺎر ) دو ﺧﻂ رﻓﺖ ودو ﺧﻂ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ1,492 ﺑﺮاﺑﺮ ƒ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ اي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻘﺎط اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻘﻄﻪ اﺟﺒﺎري ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه . ƒ ﻣﺤﻞ ﭘﺮوژه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎﻟ ﺷﻤﺎل و ﻐﺮب ﻫﻤﺪان ﻧﻘ

قیمت : 32,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺑﺮﺷﻲ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﻧﺎﻣﻤﺘﺪ

ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺩﺭ ﻃﻲ ﺩﻫﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴ ﭘـﻲ ، ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﺳﻨﮕﻲ ﻭ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨـﻲ ﻧﻈﻴـﺮ ﺗﻮﻧﻠﻬـﺎ ﺳـﺪﻫﺎ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﮔـﺎﻩ ﻫـﺎﻱ ، ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮﻱ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺍﺯ ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﺩﺭ ﺗـﻮﺩﻩ ﻫـﺎﻱ ﺳـﻨﮕﻲ ، ﺁﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﺯ ﺳـﺎﺯﻩ ﻫـﺎ ﺍﺣﺪﺍﺙ ، ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻟﺬﺍ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﻜﺎﻧ

قیمت : 33,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه تحلیل ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﯼ ﺳﻪ ﺑﻌﺪﯼ ﺷﻴﺮﻭﺍﻧﯽ ﺳﻨﮕﯽ ﺑا ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺑﺮ ﻃﺮﺡ ﮐﺎﺭﻭﻥ ۴

ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﻳﻚ ﺩﻳﻮﺍﺭﻩ ﺷﻴﺒﺪﺍﺭ ﻳﺎ ﻟﻐﺰﺵ ﺯﻣﻴﻦ ﺩﺭ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﻛﻮﻫﻬﺎ ﻭ ﺗﭙﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻋـﺚ ﺁﺯﺍﺩ ﺷـﺪﻥ ﻧﺎﮔﻬـﺎﻧﻲﺍﻧﺮﮊﻱ ﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﺁﻣﺪﻥ ﺧﺴﺎﺭﺗﻬﺎﻱ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮﻱ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ . ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺗﻮﺩﻩﻫﺎﻱ ﻟﻐﺰﺷـﻲ ﻣـﻲﺗﻮﺍﻧـﺪ ﻫـﺮ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺮ ﺭﺍﻩ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺩﺍﺭﺩ .ﺣﺘﻲ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻣﻴﻦ ﻟﻐﺰﺷﻬﺎ ﺑ

قیمت : 34,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه روش ﺗﺤﻠﯿﻞ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ

1 دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ .ﺗﮑﺪرﺟﻪ 1 .1 ارﺗﻌﺎش دﺳﺘﮕﺎه ﻧﯿﺮوﻫﺎی وارد ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎزه ﺗﮑﺪرﺟﻪ )ﺑﺎ ﺳﺎزه ای آزاد ﯾﮏ درﺟﻪ ی(زﯾﺮﻧﺪ ﺑﻘﺮار : اﻓﻘﯽ 1 .1 ﺷﮑﻞ ﻣﺪل دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺳﺎزه ﺗﮑﺪرﺟﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﯿﺮوی )( tFFFF DSI = ++ )1 .1 ( IF- ﻧﯿﺮوی ﻣﺎﻧﺪ)اﯾﻨﺮﺳﯽ (ﺷﺘﺎب ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﺘﺎب ﺑﺮاﺑﺮ

قیمت : 33,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه زبان تخصصی عمران معنی لغات و حل تمرین ها

Deflection ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﺧﻤﺸﻲﻛﺮدن Characters ﻣﺸﺨﺼﺎت Cease ﻣﺘﻮﻗﻒ کردن Experimental ﻋﻤﻼ، ﺗﺠﺮﺑﻲ Strain ﺗﻐﻴﻴﺮﺷﻜﻞ Stable ﭘﺎﻳﺪاري Evidence ﮔﻮاه، ﺷﺎﻫﺪ Equilibrium ﻣﻌﺎدﻻت Indicate ﺑﻴﺎن ﻛﺮدن Tension

قیمت : 32,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بتن و فولاد

بتن و فولاد دو نوع مصالحی هستند که امروزه بیشتر از سایر مصالح در ساختمان انواع بناها از قبیل ساختمان پلها،ساختمان سدها، ساختمان متروها،ساختمان فرودگاه ها و ساختمان بناهای مسکونی و اداری و غیره به کار برده می شوند.و شاید به جرأت می توان گفت که بدون ای

قیمت : 32,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق ساختمان فرهنگی

نارا شهری است که قبل از کیوتو و توکیو که بعدها این نقش را بر عهده گرفت، پایتخت ژاپن بوده وامروزه از جایگاه مهمی برخوردار است. شبکه اصلی شهر همچنان دست نخورده، شفاف و خوانا نظیر یک ماتریسی است که بعضی از بخشهای مهم با ساخت راه آهن تخریب گردیده است. تر

قیمت : 33,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7قبلی · بعدی